سید سجاد ایزدی
طراح بسته بندی

Seyed Sajad Izadi

Packaging Designer

Education : Graphic Design
Software : Illustrator, Photoshop
Blender, Cinema 4D, 3D Max

Portfolios

Tehran, Iran
989128606787+